Mindmill  

Kuidas leida jõudu ja ennetada läbipõlemist?

Supervisiooni töötuba õpetajatele ja kooli tugipersonalile.  

Töötuba sobib: üldhariduslike koolide õpetajatele, õppealajuhatajatele ja õppejuhtidele, lasteaiaõpetajatele ja õppealajuhatajatele, noortekeskuste töötajatele.

Taust ja vajalikkuse põhjendus
:
Hariduse kaudu taasluuakse ühiskondlikke suhteid, seetõttu on haridusasutustes valitsev töö- ja suhtluskultuur ja seal tegutsevate inimeste heaolu võtmetähtsusega kogu ühiskonna arengu seisukohalt. Heade õpitulemuste kõrval on Eesti õpilaste ja õpetajate rahulolu üsna madal. Elukestva õppe strateegia 2020 ütleb, et õppimine on eluviis, inimesed tajuvad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik valik ja vastutus. Õpetaja roll on toetada õppija kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks, kes tuleb iseseisvalt toime muudatustega keskkonnas ning võtab vastutuse oma arengu ja õpivalikute eest.

Mis on supervisioon ja kuidas see aitab õpetajat tema töös?
Supervisioon on töösuhetega seotud nõustamine, mis lähtub spetsialisti, juhi või meeskonna konkreetsest vajadusest ja käsitleb keerukaid emotsionaalselt laetud olukordi. Supervisioon on juhtimise tööriist, millest saavad kasu kõik inimesed, kes töötavad inimestega.  

Supervisiooni tulemusel tõuseb osalejate teadlikkus enesest, ametirollist ja mõjust oma sihtgrupile. Supervisiooni kaudu õpitakse arvestama oma pädevuse piiridega ja isiklike ressurssidega – tegutsema võimetekohaselt, integreerima oma tegevusse uusi ja varasemaid teadmisi ning kogemusi.

Supervisiooni käigus õpivad osalejad kogemuslikult ennast analüüsima, endale eesmärke püstitama ja nende ellurakendamist juhtima. See kogemus võimaldab õpetajatel supervisioonil õpitut rakendada oma igapäevatöös õpilastega - aidates õpilastel ennast analüüsida, eesmärke püstitada ja ellu rakendada.

Supervisiooniprotsessis toimub oma kogemuste jagamine kolleegidega saades neile peegeldust ja ka teisi vaatenurki. See võimaldab tööd avarama pilguga vaadata ja leida uute perspektiivide abil ideid oma professionaalse tegevuse arendamiseks. Supervisiooniprotsessis toimub koosõppimine ja seda kogemust saavad osalejad kasutada koostöökultuuri loomiseks.

Supervisiooni tutvustavas töötoas saab osaleja:
Ülevaate mõistest ja meetodist. Mida supervisioon võimaldab?
Kogemuse, kuidas leida oma tööks lisaressursse, lahendada keerulist tööjuhtumit, arendada ajakasutamist ja teadvustada läbipõlemise temaatikat.

Töötoas osalejate arv: 16 inimest (töötuba toimub, kui grupis on vähemalt 10 huvilist)
Töötoa kestvus: 3h
Töötoas osaleja panus: 25 eur